Sngr February 16th, 2019 at 05:42 pm

  Sngr February 16th, 2019 at 10:45 am

  不知不觉在线375天了纪念一下~

  Sngr February 16th, 2019 at 10:45 am

  Sngr February 11th, 2019 at 09:54 pm

  Sngr February 11th, 2019 at 09:16 am

  Sngr February 3rd, 2019 at 06:43 pm

  Sngr February 3rd, 2019 at 08:49 am

  Sngr January 31st, 2019 at 10:53 pm

  Sngr January 26th, 2019 at 09:54 pm

  N1已刷debian,装LNMP,KCP客户端,自动解析ipv6,还要做啥?

  Sngr January 16th, 2019 at 11:43 am

  Sngr January 14th, 2019 at 10:37 pm

  Sngr December 18th, 2018 at 06:55 pm

  hehe(大写).

  Sngr December 15th, 2018 at 12:47 pm

  Sngr November 25th, 2018 at 10:05 am

  吃鸡新高度~

  Sngr November 25th, 2018 at 10:04 am

  Sngr November 12th, 2018 at 07:25 pm

  路口新装的红绿灯,还没启用,就开始拍拍照了。今天突然想到,应该是在训练数据吧~

  Sngr November 11th, 2018 at 10:42 pm

  Sngr November 11th, 2018 at 01:25 am

  Sngr October 30th, 2018 at 07:39 pm

  Sngr October 30th, 2018 at 12:50 pm

Contact information

About me

 • Life is hard , play more.